Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED KLIENTIDELE

Viimati uuendatud: 10.06.2022

Käesolevad privaatsuspõhimõtted (edaspidi „põhimõtted“) selgitavad, kuidas Ramirent Baltic AS kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid seoses teie ja Ramirent Baltic AS vahelise kliendisuhtega või muu lepingulise suhtega. Palume teil need privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi lugeda.

1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Teie isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Ramirent Baltic AS (edaspidi „Ramirent“ või „meie“). Ramirent töötleb teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate põhimõtete ja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega.

Vastutava töötleja kontaktandmed:

Ramirent Baltic AS
Registrikood: 10199349
Aadress: Laki 11D, Tallinn, 12915 Eesti
Telefon: +372 650 1060

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

Aadress: Laki 11D, Tallinn, 12915 Eesti
Telefon: +372 650 1060
Kontaktinfo

2. MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Võime koguda teie isikuandmeid erinevatel allpool kirjeldatud viisidel. Üldjuhul annate te oma isikuandmeid meile ise, kui rendite meilt varustust või muul moel meiega suhtlete (näiteks meie veebisaidi vormide, iseteeninduskeskkonna või klienditeeninduse kaudu). Võime koguda teie isikuandmeid ka välistest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest. Isikuandmed, mida me kogume, on muu hulgas järgmised:

 • üldised isikuandmed nagu nimi, sünniaeg ja isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed ja koopia;
 • kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Äriklientide puhul võime koguda ka andmeid teie ametikoha ja kontaktandmete kohta teie esindatavas ettevõttes ning volituse (esindusõiguse) teavet;
 • lepingulise suhtega seotud teave, sealhulgas kokkupuuted kliendiga või käendajaga, kliendi või käendaja pöördumised ja vastused, meie poolt osutatavat teenust puudutav tagasiside ja uuringud, arve- ja makseinfo, andmed renditud varustuse kohta ning teiega sõlmitud lepingu andmed; ja
 • kasutatav suhtluskeel;
 • maksejõulisuse hinnang ja võlaandmed (sh võlgnevuse tekkimise alguse ja lõppemise kuupäev, võlgnevuse suurus ning muud inkassoettevõtetelt või krediidiinfoga tegelevatelt ettevõtetelt saadud andmed); ja
 • suhtlus ning muud andmed, mis on kogutud või loodud lepingu täitmise käigus;
 • IP-aadress, iseteeninduskeskkonnas autentimise ja allkirjastamise andmed (tegevuse liik ja tulemus, ajatempel, autentimise või allkirjastamise vahend, unikaalne kliendi tunnus)
 • teie kujutis videovalve salvestustel, kui külastate meie esindusi.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Me töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punkti a (andmesubjekti nõusolek), b (lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt), c (vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks) ja f (õigustatud huvi) alusel.

1. Teenuste osutamine ja lepingulise suhte haldamine

Teie isikuandmete kogumise põhieesmärk on võimaldada teile teenuste osutamist, täita lepingut või lepingut ette valmistada ning hallata ja hoida lepingulist suhet teie ja/või ettevõttega, mida te esitate juhatajana, töötajana, esindajana või mis tahes muudes ülesannetes. Isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on meie ja teie vaheline leping või meie õigustatud huvi kui leping on sõlmitud teie poolt esindatava ettevõtte ja meie vahel. Meie eesmärk on töödelda mis tahes isikuandmeid sellistel eesmärkidel sobival, õiglasel ja tõhusal viisil.

2. Turundus

Võime saata teile e-kirju või SMS-e, et teavitada meie uutest teenustest, küsida teilt tagasisidet või edastada teile muud vajalikku teavet meie teenuste kohta. Teie isikuandmeid võidakse töödelda ka selleks, et suunata teile reklaame muul viisil, näiteks veebibrauseris. Isikuandmete sel eesmärgil töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi anda teile vajalikku teavet Ramirendi kohta, reklaamida teile meie tooteid ning tõhustada praegust ärimudelit. Te saate turundusteadetest igal ajal loobuda.

Kui kohalduva õiguse kohaselt on turundusteadete saatmiseks vajalik teie nõusolek, töötleme teie isikuandmeid sellel eesmärgil üksnes teie nõusoleku alusel.

3. Teenusearendus ja andmeturve

Töötleme teie isikuandmeid ka meie teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute teenuste väljatöötamiseks. Isikuandmete neil eesmärkidel töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi, et meil oleks teenuste väljatöötamiseks piisavalt asjakohast infot.

4. Raamatupidamine

Töötleme isikuandmeid ka selleks, et täita oma kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusnormid, mis kohustavad meid säilitama teatud raamatupidamisandmeid.

5. Maksejõulisuse hindamise ja võlgade sissenõudmisega seotud andmed

Me ühtlasi töötleme isikuandmeid hindamaks teie või teie poolt esindatava ettevõtte maksejõulisust. Me teeme selle hinnangu ka eesmärgiga, et hallata teavet teie võlgnevuste kohta meie ees ning teie maksejõulisuse potentsiaali kohta.

Kui meie arved ei ole nõuetekohaselt tasutud või meie varustus tagastatud ettenähtud aja jooksul, võime töödelda isikuandmeid avaldamaks asjakohast teavet võlgnike andmebaasides (nt Creditinfo Eesti AS, https://www.creditinfo.ee/), õigusteenuse osutajate poolt ning andmebaasides, mille eesmärk on tõhustada võlgade sissenõudmist, vastavalt kohalduvale õigusele. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi tagamaks meie kindlust oma äritegevuse toimimiseks, ühtlasi ka kaitsta meie ärihuve ning meie huvi saada oma teenuse eest tasu.

6. Õiguslike nõuetega seotud andmed

Kui vaja, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslikke nõudeid, mis tõusetuvad meie ning teie või meie ning teie poolt esindatava ettevõtte vahel sõlmitud lepingust.

7. Videovalve meie esindustes turvalisuse tagamiseks ja vara kaitseks

Meie esindustes on kasutusel videovalve. Videovalve eesmärk on kaitsta Ramirendi vara varguste ja ebaseadusliku kahjustamise vastu, koguda tõendeid intsidentide (varguste, vara kahjustamise jms) ning vajadusel tagastatavate seadmete, tehnika ja tööriistade seisukorra kohta.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

 • kui see on õigusaktidega lubatud või kohustuslik, nt pädevate asutuste nõudel või seoses kohtumenetlustega;
 • kui meie usaldusväärsed teenusepakkujad osutavad meile või meie nimel teenuseid vastavalt meie juhistele. Teie isikuandmete kasutamine on alati meie kontrolli all ja me vastutame selle eest;
 • kui on vajalik tõhustada võlgade sissenõudmise menetlust; palun võtke teadmiseks, et meil on õigus edastada võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele isikuandmed vastavalt kohalduvale õigusele alates hetkest, mil olete rikkunud meiega sõlmitud lepingus toodud kohustusi.
 • seoses meie ühinemise, ülevõtmise või meie ettevõtte või selle osa müügiga; ja
 • kui me heas usus eeldame, et avaldamine on vajalik teie õiguste kaitseks, teie või teiste isikute turvalisuse huvides, pettuste uurimiseks või ametivõimude päringutele vastamiseks.

Täpsemalt võime isikuandmeid avaldada:

 • meie töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja äritegevuse planeerimise funktsioonides;
 • meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja pilveteenuse osutajatele ning audiitoritele;
 • Eesti Maksu- ja Tolliametile ning muudele riigiasutustele kui selline andmete edastamine on seadusega nõutud;
 • pankadele;
 • meie volitatud töötlejatele ning muudele isikutele, kes on seotud lepingu täitmisega;
 • isikutele, kes aitavad meil lepingust tulenevaid õigusi kasutada (kes pakuvad võlgade sissenõudmise teenuseid, juriidilised konsultandid, kohtud, krediidiinfo ettevõtted jms);
 • turvateenuse pakkujatele ning õiguskaitseasutustele, kes tegelevad süütegude uurimisega või menetlevad meie, teie või kolmandate isikute nõudeid;
 • võimalike ühinemiste, ülevõtmiste või meie varade täieliku või osalise müügiga seotud pooltele.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE EL/EMP RIIKIDEST VÄLJAPOOLE

Reeglina ei edasta me teie isikuandmeid Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole. Teatud juhtudel võime me seda siiski teha, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik. Sellisel juhul võtame me vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitse ja isikuandmete väljapoole EMP-d edastamise vastavus kehtivatele nõuetele. Kui edastame isikuandmeid riikidesse, kus ei ole tagatud isikuandmete kaitse piisav tase, rakendab Ramirent õigusaktidega nõutud kaitsemeetmeid, näiteks kasutades teenusepakkujatega sõlmitavates lepingutes Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud standardseid andmekaitseklausleid. Kui soovite lisainfot isikuandmete edastamise ja Ramirendi poolt rakendatavate kaitsemeetmete kohta, võtke meiega ühendust punktis 1 toodud kontaktandmetel või täites täites kontaktivormi.

6. KÜPSISED

Kasutame oma veebisaidil www.ramirent.ee ka küpsiseid või muid sarnaseid vahendeid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie seadmesse vajaliku info kogumiseks ja meeldejätmiseks, meie veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Võime küpsiseid ja muid sarnaseid vahendeid kasutada ka statistikaga seotud eesmärkidel, et koguda anonüümset koondstatistikat nt veebisaidi kasutamise kohta, võimaldamaks meil mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad ning parandada kasutajakogemust.

Te võite oma veebibrauseris küpsiste kasutamise keelata, nende kasutamist piirata või küpsised brauserist kustutada. Kuna küpsised on meie veebisaidi toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

Üksikasjalikum teave küpsiste kasutamise kohta on meie küpsisepõhimõtetes, mis on kättesaadav aadressil https://www.ramirent.ee/privacy/cookies.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või vastavalt kohalduvale õigusele.

Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni teie ja Ramirendi vahelise kliendisuhte lõpuni. Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast kliendisuhte lõppu, kui kehtivad õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Näiteks raamatupidamise algdokumente (nt rendilepingute koopiaid, arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus. Videovalve salvestusi säilitatakse maksimaalselt üks kuu, kui õiguslike nõuete või vaidluste lahendamiseks ei ole vajalik pikem salvestuste säilitamise tähtaeg. Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed.

8. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on igal ajal õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada. Palume siiski arvestada, et teatud andmed on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisele. Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus piirata enda andmete töötlemist.

Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.

Teie õigust mitte olla allutatud otsustele, mis on tehtud üksnes automaatse töötlemise tulemusena, sh profiilianalüüsi tegemisel, peetakse kinni, sest inimlik sekkumine on alati osa lõpliku otsuse tegemisel Ramirendi poolt.

Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume saata meile kasutades kontaktivormi.

Kui leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

9. TURVALISUS

Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.
Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

10. PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Käesolevad põhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda. Kui teeme põhimõtetes muudatusi, teavitame teid sellest oma veebisaidil www.ramirent.ee, kust leiate ka põhimõtete uusima versiooni.

11. MEIE KONTAKTID

Kui teil on küsimusi seoses käesolevate põhimõtetega või isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust täites kontaktivormi.