Renditingimused

SEADMETE RENDI ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 20.02.2024

1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Ramirent Baltic AS;
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Rendiperiood – ajaperiood Rendileandja poolt Rentnikule Seadme väljastamisest kuni Seadme nõuetekohase tagastamiseni samasse rendipunkti Rentniku poolt;
1.4. Rendipäev – Rendiperioodi pikkus kalendripäevades;
1.5. Pool – Rendileandja või Rentnik;
1.6. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping, milles on fikseeritud rendile antavad Seadmed, renditasu ning muud erikokkulepped;
1.7. Seade – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara (sh pisitarvikud), mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.8. Üldtingimused – Rendileandja Seadmete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Seadmete rendilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendisuhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti, ning on Lepingu lahutamatuks lisaks;
1.9. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress;
1.10. RAMI Riskikaitse – on Seadmete Rendi Üldtingimuste lisas 1 (https://www.ramirent.ee/renditingimused/riskikaitse-tingimused/) kindlaks määratud reeglid, millega vähendatakse Üldtingimuste p 9 nimetatud Rentniku vastutust Seadme säilimise ja kahjustumise eest. RAMI Riskikaitse kehtib, kui selle kohta on tehtud Lepingusse märge ja Rentnik on tasunud lisamakse. RAMI Riskikaitse sõlmimine on nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele kohustuslik.

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Seadmete osas Lepingu sõlmimiseks, Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise;
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Seadmete omadused, rendihind, tehniline seisund, Seadmete kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi.

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG

3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Lepingu allkirjastamisest. Leping loetakse sõlmituks ka Rendiperioodi algusega juhul, kui Leping ei ole Pool(t)e poolt allkirjastatud, kuid Rendileandja on Rentnikule Seadme vastavalt Pooltevahelisele kokkuleppele väljastanud.
3.2. Rendisuhe algab Rendiperioodi algusega. Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Esimeseks Rendipäevaks on Seadme rendipunktist Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise päev. Kui Seade tagastatakse rendipunkti enne kella 10.00, on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

4. SEADMETE ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

4.1. Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga. Seade tuleb tagastada samasse Rendileandja rendipunkti. Rentnik võib Seadme tagastada vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 10-ks. Seadmete väljastamine ja tagastamine on võimalik üksnes Rendileandja ettevõtte tavalistel lahtiolekuaegadel, millega Rentnikul on võimalik tutvuda Rendileandja interneti koduleheküljel www.ramirent.ee. Transpordi tellimuse edastamist ei loeta Lepingu lõppemiseks.
4.2. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Seadmete hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) päeva jooksul kirjalikult või e-posti teel kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Kolme (3) päeva möödumisel loetakse, et Seadmed vastavad Lepingus toodud hulgale ning Rentnik ei oma Seadmete kvaliteedi ega tehnilise seisundi osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada).
4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Seadme sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Juhul, kui sisepõlemismootoriga Seade antakse Rentniku kasutusse täidetud kütusemahutiga, siis nimetatud Seadme tagastamisel Rendileandjale peab kütusemahuti olema täidetud. Seade tuleb tagastada puhtana ning tellingute, raketiste vm puhul pakendatuna vastavalt pakendamise juhendile. Juhul, kui Seade ei ole tagastamisel korrektselt puhastatud või pakendatud vastavalt pakendamise juhendile, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kompensatsiooni vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tellingute ja raketiste tagastamisel esitab Rentnik täieliku nimekirja tagastavatest detailidest.
4.4. Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Seadme tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Kui Seadmete hulk, kvaliteet või tehniline seisund ei vasta tagastamisel Lepingu tingimustele, väljastab Rendileandja vastava akti. Kui Seadmed tagastatakse mitmes osas, väljastab Rendileandja akti peale viimast tagastamist Rentniku vastava sooviavalduse korral.
4.5. Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
4.6. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Seadet ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
4.7. Kui Rentnik ei tagasta Seadet Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Seadme osas valduse taastamiseks.
4.8. Juhul, kui Rentnik ei ole seadmeid 3 (kolme) päeva jooksul Lepingu lõppemisest tagastanud, on Rendileandjal õigus organiseerida Seadmete lahti monteerimine, puhastus ning transport tagasi. Lahti monteerimise, puhastuse ja transpordi kulud katab täies mahus Rentnik.

5. RENDITASU JA TAGATISRAHA

5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadmed Rentnikule rendile Seadme üleandmise ajahetkel kehtiva renditasu alusel. Kehtiv renditasu on välja toodud vastava Seadme juures Rendileandja kliendihaldussüsteemis ning nähtav Rendileandja kodulehel. Rendileandja võib kehtivat renditasu igal ajal muuta, kuid selline muudatus ei oma mõju enne renditasu muutmist Lepingu alusel Rentnikule juba üleantud Seadmete renditasule. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult ettemaksu tasumist. Kui ei ole teistmoodi märgitud, siis Rendileandja kodulehel märgitud hindadele lisandub käibemaks. Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu punktis 6.1 nimetatud teenuste eest, Seadmetes kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku poolt kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.
5.2. Kui renditavaks Seadmeks on mototunni loenduriga seade, on Rendileandjal õigus Rendiseadme tegeliku kasutusaja ja -päevade tuvastamiseks kasutada GPS jälgimisplatvormi (või muu sarnase seadme) andmeid ning jätkata teenusarvete esitamist vastavalt seadme tegelikule kasutusele. Mototunni loenduriga seadmete päeva rendihind sisaldab kuni 8 (kaheksa) mototundi. Rendileandjal on õigus nõuda renditasu kõigi töötatud mototundide eest, kusjuures minimaalne renditasu on üks päev. Iga kaheksandat (8) mototundi ületav tund tasutakse tunnihinna alusel. Juhul, kui Rentnik kasutab seadet kokkuleppe (rendilepingus märgitud 5P, 6P või 7P) välistel päevadel, on Rendileandjal õigus tõendatud Seadme kasutamise eest täiendavalt renditasu nõuda.
5.3. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Juriidilisest isikust Rentnikele väljastatakse rendiarved Rendiperioodi jooksul 2 (kaks) korda kalendrikuus, reeglina 15-ndal ja 30-ndal kalendripäeval. Kui Rendileandja ei ole teisiti määranud, kohustub Rentnik tasuma arve 14 (neljateist) päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse rendiarve Seadme tagastamisel või Lepingu lõppemisel. Arve mittesaamine ei vabasta Rentnikku arve maksmise kohustusest. Rentnik kohustub Rendileandjat teavitama arve mittesaamisest 10 (kümne) päeva jooksul. Pooled loevad, et Rentniku poolset arve kättesaamist tõendab muuhulgas Rendileandja poolt arvete väljastamisel kastutatava kolmandast isikust teenusepakkuja sellekohane logifail.
5.4. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Füüsilisest isikust Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Seadme tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas rendipunkti.
5.5. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Seadmete uushanke hinda.
5.6. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
5.7. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt kahe nädala möödumisel pärast Seadme tagastamist, mille rendile- või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.
5.8. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha ja/või ettemaksu summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses.
5.9. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.
5.10. Rendileandjal on õigus tõsta ühepoolselt rendihindasid eelneva aasta tarbijahinnaindeksi hinnamuutuse võrra.

6. TEENUSTE JA VARA MÜÜK

6.1. Poolte kokkuleppel võib Rendileandja osutada Rentnikule eraldi tasu eest muuhulgas järgmiseid teenuseid: Seadmete projekteerimine, paigaldamine, lahti monteerimine, paigaldamise järelevalve, seadistus, transport, puhastamine, seadmete peale- või maha laadimine, seadmete operaatorteenus.
6.2. Poolte kokkuleppel müüb Rendileandja Rentnikule Seadmeid ja/või Seadmete rendiga kaasnevaid tarvikuid (nt tellingukile, lihvkettad, tolmuimeja kotid jne). Kuni ostuhinna täieliku tasumiseni jääb vara omand Rendileandjale (omandireservatsioon).

7. POOLTE KOHUSTUSED

7.1. Rentnik on kohustatud:
7.1.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;
7.1.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
7.1.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Seadmega töötavate Rentniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise;
7.1.4. ilma Rendileandja kirjalikult või e-posti teel antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;
7.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, õlilekkest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;
7.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses;
7.1.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega;
7.1.8. teavitama Rendileandjat koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti aadressi muutumisest. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud;
7.1.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest;
7.1.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras;
7.2. Rendileandja on kohustatud:
7.2.1. andma Seadme Rentnikule üle ning tagama Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele;
7.2.2. tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Üldtingimuste p 7.1.7. Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist. Kui remondivajaduse tuvastamiseks on vajalik teostada ekspertiis, mille tulemusel selgub Rentniku vastutus Seadme kahjustuste tekitamisel, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult ka vastava ekspertiisi kulude hüvitamist.

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Rendileandja töötleb isikuandmeid vastavalt Rendileandja „Privaatsuspõhimõtted Klientidele“, mis asuvad www.ramirent.ee/privacy, toodud tingimustel.
8.2. Lepingut täites ja üksteisele edastatud isikuandmeid töödeldes Pooled:

8.2.1. alluvad nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi – Määrus), isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist;
8.2.2. teevad koostööd ning pakuvad vastastikkust abi nii palju kui võimalik, et teine Pool saaks täita kohustusi, mis tulenevad isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest;
8.2.3. tagavad andmesubjekti õigused, mis on sätestatud Määruses, sealhulgas, kuid mitte üksnes, vastused andmesubjekti päringutele, taotlustele või kaebustele;
8.2.4. teavitavad üksteist kirjalikul teel, kui on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine seoses teise Poole poolt edastatud isikuandmetega, märkides ära kahjulike tagajärgede iseloomu, ulatuse ja leevendamiseks kasutusele võetud või soovituslikud meetmed.
8.3. Rentnik:
8.3.1. teavitab kõiki füüsilisi isikuid (esindajad, töötajad), kes on seotud Lepingu täitmisega, et nende isikuandmed edastatakse Rendileandjale ja et Rendileandja töötleb neid isikuandmeid „Privaatsuspõhimõtted Klientidele“ toodud tingimustel.. Füüsilisi isikuid tuleb teavitada enne nende kaasamist Lepingu täitmisse või nende isikuandmete edastamist Rendileandjale. Rentnik kohustub neid füüsilisi isikuid teavitama sellest, et Rendileandja on nende isikuandmete suhtes vastutav töötleja ning töötleb neid isikuandmeid, tutvustades füüsilisele isikule Rendileandja privaatsussätteid.
8.3.2. on kohustatud esitama tõendid punktis 8.3.1. sätestatud informatsiooni esitamise kohta, kui Rendileandja seda nõuab;
8.3.3. ei edasta Rendileandjale selliste isikute isikuandmeid, keda ei ole teavitatud isikuandmete edastamisest Rendileandjale ega andmete töötlemisest Rendileandja poolt;
8.3.4. tagama, et punktis 8.3.3. sätestatud keeldu järgitakse kõigi Rentniku poolt lepingu täitmiseks kaasatud isikute poolt;
8.3.5. reageerib adekvaatselt Rendileandja teavitustele seoses paranduste, kustutamise või piirangutega isikuandmete töötlemisel, mis on Rentnikule edastatud Rendileandja esindajate ja töötajate kohta Lepingu täitmise eesmärgil. Selle jaoks kohustub Rentnik:
8.3.5.1. vastu võtma Rendileandja teavitused ja kinnitama Rendileandjale nende kättesaamist;
8.3.5.2. korraldama isikuandmete suhtes korrigeerivaid toiminguid ja muid tegevusi, mis on ettenähtud teavitustes ning sealjuures teavitama Rendileandjat nende teostamisest;
8.3.5.3. teavitama Rendileandjat Rentniku töötajate ja esindajate isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise vajadusest;
8.4. Punktides 8.2. ja 8.3.5. sätestatud kohustused ei kohaldu füüsilisest isikust Rentnikule, kui ta töötleb talle edastatud isikuandmeid eranditult isiklike või koduste tegevuste käigus.

9. VASTUTUS

9.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
9.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Seadmete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Seadmete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Seadme normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest. Juhul, kui Seade renditakse Rentnikule koos operaatori teenusega, siis Rentnik ei vastuta Seadme kahjustumise eest. Seadme rentimisel operaatori teenusega kohustub Rentnik tagama üldise ohutuse objektil. Rendileandja ei vastuta Seadme ja operaatori töö korralduse eest ning seadme tööst tingitud riskide eest, sh valedest instruktsioonidest või Poolte vahel kokku lepitud konkreetsest tööülesandest väljaspool tekkinud kahjude eest.
9.3. Seadmete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.
9.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Seadmete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
9.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest, Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest. Rendileandja ei vastuta eelmises lauses kirjeldatud kahjude eest ka juhul, kui kahju tekkimine on seotud Seadme Rentnikule Lepingus kokku lepitud ajast hilisema üleandmisega, v.a. Rendileandja poolse tahtluse või raske hooletuse korral.
9.6. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Seadme üleandmisest Rentnikule.

10. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

10.1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel, ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.
10.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikult või e-posti teel vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:
10.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;
10.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;
10.2.3. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
10.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
10.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult või e-posti teel , kui Lepingust ei tulene teisiti.
11.2. Leping allkirjastatakse Poolte poolt kas paberkandjal või digitaalselt. Pooled loevad Rendileandja poolt kasutatava e-templi võrdseks digitaalallkirja kasutamisega.
11.3. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
11.4. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
11.5. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.