Riskikaitse tingimused

LISA 1 – RAMIRENDI SEADMETE RENDI ÜLDTINGIMUSTELE

Kehtivad alates 01.04.2022

RAMI Riskikaitse üldtingimused

1. Mõisted

1.1. RAMI Riskikaitse – AS Ramirent Baltic („Ramirent“) poolt Rentnikule lisatasu eest pakutav Seadme rendilepingu lisaks  olev eraldi sõlmitav kokkulepe, mis vähendab  Rentniku Rendilepingust tulenevat rahalist vastutust Rentniku valduses oleva Seadme hävimise või kahjustumise korral RAMI Riskikaitse kehtib, kui selle kohta on märge Seadme rendilepingus.

1.2. RAMI Riskikaitse tingimused – Ramirendi poolt Rentnikule lisamakse eest pakutav eraldiseisva kokkulepe reeglid, mis määravad kindlaks, milliste eelduste ja olukordade puhul kehtib Rentnikule vähendatud rahaline vastutus.

2. Üldtingimused

2.1. Rentnikul on võimalik vähendada oma Seadmete Rendi Üldtingimuste („Üldtingimused“) peatükis 8 toodud vastutust Seadme hävimise ja kahjustumise eest, kui ta  sõlmib lisaks Seadme rendilepingule RAMI Riskikaitse kokkuleppe.

2.2. RAMI Riskikaitse on Rendileandja ning Rentniku vaheline Rendilepingule lisatav eraldi kokkulepe, mis vähendab kliendi poolset Rendilepingu järgset rahalist vastutust Rentniku valduses olevatele Seadmetele kahjustumise või hävimise korral.

2.3. RAMI Riskikaitse sõlmimine on nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele kohustuslik. Rentnik kohustub tasuma selleks ettenähtud lisamakse.

2.4. RAMI Riskikaitse kokkulepe sõlmitakse lisamakse eest ning selle kohta tehakse märge Seadme rendilepingus. Kokkuleppe puudumisel vastutab Rentnik Seadmete eest täies ulatuses vastavalt Rendilepingule.

2.5. RAMI Riskikaitse makse kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel arvel toodud maksetähtajaks.

2.6. RAMI Riskikaitse kokkulepe sõlmitakse kogu Rendilepingu perioodiks. Riskikaitse kehtib ainult juhul, kui Rentnik on tähtajaks tasunud RAMI Riskikaitse tasu.

RAMI Riskikaitse tingimused

1. Riskikaitse tingimuste punktis 5 mainitud eelduste täitmise korral nõustub Ramirent Baltic AS („Ramirent“) vähendama rentniku rahalist vastutust rentniku valduses olevate rendiseadmete säilimise ja kahjude eest. Vastutuse vähendamise reeglid on märgitud RAMI Riskikaitse tingimustes, mis on Seadme Rendi üldtingimuste lisaks ning nende kehtivuse kohta tehakse rentniku soovil märge rendilepingus. Tasuda tuleb lisamakse 5% seadme hinnakirja päevahinnast.

2. RAMI Riskikaitse laieneb rendilepingus nimetatud seadmetele / masinatele, mis on rendilepingu alusel rentniku valduses või vastutusel ning asuvad Eestis. RAMI Riskikaitse kehtib ainult rendiseadmete otseste kahjude puhul ning ei laiene kaudsetele kahjudele ja kuludele (näit. saamata jäänud tulu, finantskahju, transport, puhastamine, vahetamine, lammutamine jms).

3. RAMI Riskikaitse korral on rentniku vastutus seotud kahjusumma ja seadme maksumusega. Kuni 5 000 eurot maksvate seadmete puhul on omavastutus 50 eurot, 5001 –15 000 eurot maksvate seadmete puhul on omavastutus 100 eurot, 15 001 – 35 000 eurot maksvate seadmete puhul on omavastutus 350 eurot ning üle 35 001 eurot maksvate seadmete puhul 500 eurot. Kahju suuruse määrab kindlaks Ramirent. Juhul, kui kahjusumma on väiksem omavastutusest, kuulub see täies mahus hüvitamisele kliendi poolt.

4. RAMI Riskikaitse rakendub ainult juhul, kui kahju ei hüvitata rentniku kindlustuslepingu alusel või tal puudub kindlustusleping. Rentnik peab alati kahjujuhtumist teatama ka oma kindlustusandjale ning teavitama kindlustuslepingu olemasolust Ramirenti. RAMI Riskikaitse on alati sekundaarne ning kliendi olemasolev kahjukindlustus on alati primaarne.

5. RAMI Riskikaitse kehtib järgmistel tingimustel:

a. toimunud kahjujuhtum oli ootamatu ja ettenägematu;

b. seadme kasutamisel on järgitud kõiki kasutus- ja paigaldusjuhiseid;

c. vastavalt rendilepingule kogu rendiperioodi ajal;

d.  kahjustada saanud seade tagastatakse kohe pärast juhtumit samasse rendipunkti, millest ta laenutatud oli või mõnda muusse Ramirendi poolt määratud rendipunkti. Ainult erandkorras ja eelkokkuleppel on võimalik kahjustada saanud seadme ülevaatamine juhtumi toimumise kohas Ramirendi esindaja poolt.

6. Seadme kahjujuhtumi toimumisel on rentnik kohustatud teatama juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72h jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada saamisest.

7. RAMI Riskikaitse ei kehti juhul kui:

a. kahju on tekitatud paigaldus- ja/või kasutusjuhenditest mitte kinni pidamisest;

b. rentnik ei ole tasunud tähtaegselt RAMI Riskikaitse lisamakset;

c. kahju on seotud kaevanduses töötamise või lõhkamisega;

d. juhtumist ei ole Ramirenti õigeaegselt teavitatud, täidetud ei ole õigusaktide või Seadme Rendi Üldingimuste või RAMI Riskikaitse tingimuste nõudeid, rentnik esitab ebaõigeid andmeid või kahju suurust või toimumist ei ole võimalik kindlaks teha;

8. RAMI Riskikaitse ei laiene:

a. kolmandatele isikutele põhjustatud kahjudele;

b. kuluvmaterjalidele ja -vahenditele tekitatud kahjudele;

c. Kahjudele, mis tulenevad lammutustöödest;

d. puhastamist või kahju, mille on põhjustanud liivapritsitööd, värvimistööd, krohvimistööd või muud samalaadsed tööd, mis põhjustavad olulisel määral mustust / määrdumist;

e. ebakvaliteetsest kütusest tingitud kahjudele;

f. kahjudele, mis on põhjustatud erakorralistest ilmastiku oludest (näit. üleujutused, tormid, veetaseme kõikumised, jää liikumine jms.);

g. kahjudele, mis on põhjustatud plahvatusest, sõjast, relvakokkupõrkest, streigist, radioaktiivsetest ainetest ja teistest sarnastest olukordadest või sündmustest;

h. kaotatud või kadunud seadme detailidele;

i. keskkonnast põhjustatud kahjudele, mis oluliselt vähendavad seadme eluiga (nt. Väetise- ja soolalaod).

9. RAMI Riskikaitse omavastutuse osa arveldatakse kliendiga koheselt rendiseadme tagastamisel või kohe peale Ramirendi poolset kahju hindamist. Kahjustunud vara remondi ja taastamisega tegeleb alati Ramirent.

10. RAMI Riskikaitset arvestatakse kogu rendiperioodi jooksul seitsmel päeval nädalas.

11. RAMI Riskikaitse lisamaksele lisandub käibemaks.

LISA 2 – KUIDAS KÄITUDA RENDISEADMETE KAHJUDE KORRAL

1. Esimeses järjekorras tuleb alati tagada ohutus inimestele! Kui toimunud kahjujuhtumiga kaasnes vigastusi inimestele, siis tuleb juhtumist teatada Häirekeskusele ja tegutseda sealt saadud juhiste järgi.

2. Kahju tekkimisel tuleb võtta kasutusse abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse ning vara säilimise tagamiseks.

3. Vargusest, vandalismist või röövimisest tuleb kindlasti teatada politseile ja tegutseda sealt saadud juhiste järgi.

4. Jätke meelde või märkige üles võimalikult palju kahjujuhtumi asjaolusid – näiteks: avariikorral teise osalise sõiduki registreerimise nr, tunnistajate andmed, kahju asukoha olud jne.

5. Teatage toimunud kahjujuhtumist 72 tunni jooksul toimumise hetkest vara Rendileandjale. Andke omapoolne hinnang ning lühiülevaade tekkinud kahju suuruse ja asjaolude kohta. Leppige kokku edasine tegevus.