Riskikaitse tingimused

LISA 1 – RAMIRENDI SEADMETE RENDI ÜLDTINGIMUSTELE


Kehtivad alates 01.01.2024


RAMI Riskikaitse üldtingimused

 1. RAMI Riskikaitse – Ramirent Baltic AS („Ramirent”) poolt Rentnikule lisatasu eest pakutav Seadme rendilepingu lisaks olev eraldi sõlmitav kokkulepe, millega piiratakse Rentniku Rendilepingust ja võlaõigusseadusest tulenevat rahalist vastutust Rentniku valduses oleva Seadme hävimisel või kahjustumisel vastavalt käesolevatele tingimustele. RAMI Riskikaitse kehtib, kui selle kohta on märge Seadme rendilepingus ja Rentnik on selle eest tasunud lisamakse 5 % seadme hinnakirja päevahinnast. RAMI Riskikaitset arvestatakse kogu rendiperioodi jooksul, seitsmel päeval nädalas ja lisamaksele lisandub käibemaks.
 2. RAMI Riskikaitse sõlmimine on nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele kohustuslik. Rentnik kohustub tasuma selleks ettenähtud lisamakse ning selle kohta tehakse märge Seadme rendilepingus. Kokkuleppe puudumisel vastutab Rentnik Seadmete eest täies ulatuses vastavalt Rendilepingule ja võlaõigusseadusele. RAMI Riskikaitse kokkulepe sõlmitakse kogu Rendilepingu perioodiks. RAMI Riskikaitse lisamakse kuulub tasumisele Ramirendi poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel arvel toodud maksetähtajaks. Riskikaitse kehtib ainult juhul, kui Rentnik on tähtajaks tasunud RAMI Riskikaitse lisamakse.
 3. RAMI Riskikaitse laieneb rendilepingus nimetatud seadmetele / masinatele, mis on rendilepingu alusel Rentniku valduses või vastutusel ning asuvad Eestis. RAMI Riskikaitse kehtib ainult rendiseadmete otseste kahjude puhul ning ei laiene kaudsetele kahjudele ja kuludele (näit. saamata jäänud tulu, finantskahju, transport, puhastamine, vahetamine, lammutamine jms).
 4. RAMI Riskikaitse rakendub ainult juhul, kui kahju ei hüvitata Rentniku kindlustuslepingu alusel või tal puudub kindlustusleping. Rentnik peab alati kahjujuhtumist teatama ka oma kindlustusandjale ning teavitama kindlustuslepingu olemasolust Ramirenti. RAMI Riskikaitse on alati sekundaarne ning Rentniku olemasolev kahjukindlustus on alati primaarne.
 5. RAMI Riskikaitse kehtib järgmistel tingimustel:
  a. seadme kasutamisel on järgitud kõiki kasutus- ja paigaldusjuhiseid;
  b. RAMI Riskikaitse on valitud kogu rendiperioodiks ja kahjujuhtum toimub rendiperioodil;
  c. toimunud kahjujuhtum oli Rentniku jaoks ootamatu ja ettenägematu;
  d. kahjustada saanud seade tagastatakse kohe pärast kahjujuhtumit samasse rendipunkti, millest ta laenutatud oli või mõnda muusse Ramirendi poolt määratud rendipunkti. Ainult erandkorras ja eelkokkuleppel on võimalik kahjustada saanud seadme ülevaatamine kahjujuhtumi toimumise kohas Ramirendi esindaja poolt.
 6. Eelmises punktis sätestatud eelduste täitmise korral nõustub Ramirent vähendama Rentniku rahalist vastutust Rentniku valduses olevate rendiseadmete säilimise ja kahjude eest (uue seadme soetamise väärtuses) järgnevalt:
  a. kuni 5 000 eurot maksvate seadmete puhul 200 euroni;
  b. 5001 -10 000 eurot maksvate seadmete puhul 500 euroni;
  c. 10 001 – 26 000 eurot maksvate seadmete puhul 1 000 euroni;
  d. 26 001 ja enam eurot maksvate seadmete puhul 2 000 euroni.
 7. Kahju suuruse määrab kindlaks Ramirent. Juhul, kui kahjusumma on väiksem või võrdne eelmises punktis sätestatud Rentniku vastutuse määraga, kuulub see täies mahus hüvitamisele Rentniku poolt ja vastav osa arveldatakse Rentnikuga koheselt rendiseadme tagastamisel või kohe peale Ramirendi poolset kahju hindamist. Kahjustunud vara remondi ja taastamisega tegeleb alati Ramirent.
 8. RAMI Riskikaitse ei kehti juhul kui:
  a. rentnik ei ole tasunud tähtaegselt RAMI Riskikaitse lisamakset;
  b. kahju on tekitatud paigaldus- ja/või kasutusjuhenditest mitte kinni pidamisest või kahju on seotud kaevanduses töötamise või lõhkamisega;
  c. juhtumist ei ole Ramirenti õigeaegselt teavitatud või täidetud ei ole õigusaktide või Seadme Rendi Üldtingimuste või käesolevate tingimuste nõudeid või Rentnik esitab ebaõigeid andmeid või kahju suurust või toimumist ei ole võimalik kindlaks teha.
 9. RAMI Riskikaitse ei laiene:
  a. Kui kahju tekkis Seadme mitte-sihtotstarbelise kasutamise käigus (nt transporditakse laadurit ehitusobjektile. Haakekonks puruneb, laadur ja haagis rulluvad üle katuse. Laadurile RAMI Riskikaitse ei laiene, kuna juhtum ei ole seotud laaduri tööga).
  b. kolmandatele isikutele põhjustatud kahjudele;
  c. kuluvmaterjalidele ja -vahenditele tekitatud kahjudele;
  d. kahjudele, mis tulenevad lammutustöödest;
  e. puhastamisele või kahjule, mille on põhjustanud liivapritsitööd, värvimistööd, krohvimistööd või muud samalaadsed tööd, mis põhjustavad olulisel määral mustust / määrdumist;
  f. ebakvaliteetsest kütusest tingitud kahjudele;
  g. kahjudele, mis on põhjustatud erakorralistest ilmastiku oludest (näit. üleujutused, tormid, veetaseme kõikumised, jää liikumine jms.), samuti keskkonnast põhjustatud kahjudele, mis oluliselt vähendavad seadme eluiga (nt. väetise- ja soolalaod);
  h. kahjudele, mis on põhjustatud plahvatusest, sõjast, relvakokkupõrkest, streigist, radioaktiivsetest ainetest ja teistest sarnastest olukordadest või sündmustest;
  i. kaotatud või kadunud seadme detailidele.
 10. Mistahes kahjujuhtumi korral:
  a. esimeses järjekorras tuleb alati tagada ohutus inimestele. Kui toimunud kahjujuhtumiga kaasnes vigastusi inimestele, siis tuleb juhtumist teatada Häirekeskusele ja tegutseda sealt saadud juhiste järgi, vargusest, vandalismist või röövimisest tuleb kindlasti teatada politseile ja tegutseda sealt saadud juhiste järgi;
  b. kahju tekkimisel tuleb võtta kasutusse abinõud kahju suurenemise vältimiseks ja üldise ohutuse ning vara säilimise tagamiseks;
  c. jätke meelde või märkige üles võimalikult palju kahjujuhtumi asjaolusid – näiteks: avariikorral teise osalise sõiduki registreerimise nr, tunnistajate andmed, kahju asukoha olud jne;
  d. teatage toimunud kahjujuhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72h jooksul Ramirendile ja andke Ramirendile omapoolne hinnang ning lühiülevaade tekkinud kahju suuruse ja asjaolude kohta. Leppige kokku edasine tegevus.