Privaatsuspõhimõtted tööle kandideerijale

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED TÖÖLE KANDIDEERIJATELE

Viimati uuendatud 10.08.2023

Käesolevad privaatsuspõhimõtted (edaspidi „põhimõtted“) selgitavad, kuidas Ramirent Baltic AS kogub, kasutab ja edastab teie isikuandmeid seoses teie kandideerimisavalduse ja Ramirent Baltic AS värbamisprotsessiga.

1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Ramirent Baltic AS (edaspidi „Ramirent“ või „meie“). Ramirent on kohustatud tagama, et teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas käesolevate põhimõtete ja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega.

Vastutava töötleja kontaktandmed:

Ramirent Baltic AS

Registrikood: 10199349

Aadress: Laki 11D, Tallinn, 12915 Eesti

Telefon: +372 650 1060

Andmekaitseküsimuste eest vastutava isiku kontaktandmed:

Aadress: Laki 11D, Tallinn, 12915 Eesti

            Telefon: +372 650 1060

            Kontakt: kontaktivorm

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE

Võime koguda teie isikuandmeid erinevatel viisidel. Eelkõige kogume me isikuandmeid otse teilt endalt. Kui kehtivad õigusaktid seda lubavad, võime koguda teie isikuandmeid ka muudest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest.

Tööle kandideerijate kohta kogume me isikuandmeid, mis on vajalikud kandideerimisavalduse menetlemiseks ja värbamisprotsessi läbiviimiseks, sealhulgas:

  • üldised isikuandmed, nt nimi, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • teie kandideerimisavalduses sisalduvad andmed, nt andmed teie hariduse, varasema töökogemuse, kvalifikatsiooni, keelteoskuse ja soovitajate kohta;
  • värbamisprotsessi käigus kogutavad ja töödeldavad andmed, nt teave värbamisprotsessi seisu kohta, märkused teie kandideerimisavalduse ja võimalike tööintervjuude kohta ning andmed sobivustestide kohta, juhul kui neid tehakse;
  • vajadusel andmed hariduse, finantsseisu ja karistatuse kohta.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Tööle kandideerijate isikuandmeid töötleme me värbamisprotsessiga seotud eesmärkidel, näiteks kandideerimisavalduste menetlemiseks, kandidaatide teavitamiseks värbamisprotsessi seisust ja tööintervjuude korraldamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie kandideerimisavaldusega kaasnev vajadus teha toiminguid enne võimaliku töölepingu sõlmimist.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

Võime avaldada teie isikuandmeid teistele Ramirendi kontserni ettevõtetele. Samuti võivad teie isikuandmeid meie huvides töödelda teised Ramirendi kontserni ettevõtted. Töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi edastada isikuandmeid halduseesmärkidel teistele Ramirendi ettevõtetele näiteks seoses kesksete värbamissüsteemide kasutamisega.

Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

  • kui see on õigusaktidega lubatud või kohustuslik;
  • kui meie usaldusväärsed teenusepakkujad (nt värbamisteenuste osutajad ja sobivustestide läbiviijad) osutavad meile või meie nimel teenuseid vastavalt meie juhistele. Neid teenuseid osutatakse meie kontrolli all ning teie isikuandmete kasutamise eest vastutame alati meie;
  • seoses meie ühinemise, ülevõtmise või meie ettevõtte või selle osa müügiga; ja
  • kui me heas usus eeldame, et avaldamine on vajalik teie õiguste kaitseks, teie või teiste isikute turvalisuse huvides, pettuste uurimiseks või ametivõimude päringutele vastamiseks.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE EL/EMP RIIKIDEST VÄLJAPOOLE

Reeglina ei edasta me teie isikuandmeid Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Enamikku teie isikuandmetest säilitatakse kuni värbamisprotsessi lõpuni. Teatud isikuandmeid võidakse säilitada ka pärast värbamisprotsessi lõppu, kui kohalikud õigusaktid seda nõuavad või lubavad. Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me teie isikuandmed.

7. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on igal ajal õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada. Palume siiski arvestada, et teatud andmed on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.

Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisele. Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus piirata enda andmete töötlemist.

Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.

Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume saata meile kasutades kontaktivormi.

Kui leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

8. TURVALISUS

Kasutame mõistlikke turvameetmeid (sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid) isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.

Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

9. PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Käesolevad põhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda. Kui teeme põhimõtetes muudatusi, teavitame teid sellest oma veebisaidil www.ramirent.ee, kust leiate ka põhimõtete uusima versiooni.

10. MEIE KONTAKTID

Kui teil on küsimusi seoses käesolevate põhimõtetega või isikuandmetega, mida me teie kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust täites kontaktivormi.