Sotsiaalne keskkond


2022. aasta novembris pälvis Ramirent Baltic AS Sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmi kuldmärgise. 

2024. aastal sai Ramirent „Tervist edendav töökoht“ märgise

Allpool on toodud tegevused, mille eesmärgiks on sotsiaalse keskkonna kvaliteedi kontrollimine ja paremaks muutmine:

  • Mõõdame iga-aastaselt töötajate rahulolu ja pühendumust. Viimase uuringu andmetel on meie juhtimiskvaliteedi indeks 81% ja töötajate pühendumuse indeks 84%. 
  • Analüüsime töötajatele mõjuvaid riske, sealhulgas psühhosotsiaalseid ohutegureid ning tegeleme töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamisega. 
  • Tuvastame ja hindame oma tegevusega seotud ohutus- ja keskkonnariske ning võimalusi, lepime kokku parendusmeetmed, jälgime nende toimimist ja täiustame pidevalt oma tegevusi. 
  • Seame selged ja praktilised ootused ja eesmärgid ohutusele ja jätkusuutlikkusele, täiendame oma tootevalikut ja investeerime kompetentside arendamisse ning ettevaatusabinõudesse. 
  • Kaasame oma töötajaid ohutuse kavandamise ja ennetamisega seotud tegevustesse, kommunikeerides sagedasti ohutuse olulisust, nõustades töötajaid ohutusalastel teemadel ning käsitledes ja raporteerides ohutusjuhtumeid. Me julgustame ka oma alltöövõtjaid sama tegema. 
  • Sekkume, kui näeme ohtlikku või sobimatut käitumist või ohtlikke töötingimusi ning teeme vajalikud toimingud olukorra parendamiseks. 
  • Hoolitseme selle eest, et meie töötajad tunneksid end psühholoogiliselt turvaliselt ning et neil oleks julgust avatult avaldada oma mõtteid ja ideid.