Veebilehe kasutamise tingimused

PALUN LUGEGE KÄESOLEVAD RAMIRENT BALTIC AS VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED ENNE VEEBILEHE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI. VEEBILEHE KASUTAMINE ON LUBATUD AINULT JUHUL, KUI TE NÕUSTUTE ALLJÄRGNEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI KASUTUSTINGIMUSTEGA, ÄRGE VEEBILEHTE AVAGE EGA KASUTAGE.

Veebilehekülgede sisu kuulub täielikult Ramirent Baltic AS’le (edaspidi Ramirent). Ramirendi veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega aastast 2008. Kõik käesolevas dokumendis veebilehe kasutajale mitte selgesõnaliselt lubatud õigused on reserveeritud ainult Ramirendile. Teiste Ramirendi veebilehel asuvate dokumentide suhtes võivad kehtida neis dokumentides ära toodud teised kasutustingimused. Välja arvatud juhul, kui see on käesolevates kasutustingimustes selgesõnaliselt lubatud, on Teil keelatud veebilehe omandit kas osaliselt või täielikult ilma Ramirendi kirjaliku loata paljundada, üle kanda, levitada või salvestada. Käesolev kasutusleping lubab veebilehe lehekülgede sisu salvestada ja välja printida üksnes isiklikuks kasutamiseks, kuid mitte ärilistel eesmärkidel.
Sisu muutmine või selle muul eesmärgil kasutamine on keelatud. Pressiavalduste ja teiste avalike dokumentide kasutamine on lubatud juhul, kui kasutatud allikale on viidatud.
Teie mugavuse huvides võib esineda Ramirendi koduleheküljel kolmandate osapoolte veebilehtedele viitavaid linke. Kolmanda osapoole veebilehtedele sisenedes peaksite tutvuma nende lehtede kasutustingimustega ja nõustuma, et Ramirent ei ole kohustatud selliseid kolmandate osapoolte veebilehti ülevaatama, kontrollima ega vastuta nende sisu või nende poolt pakutud toodete ega teenuste eest.
E-mailiga, Ramirendi kodulehekülje kaudu või muul viisil Ramirendi serverisse materjali saatmisel nõustute järgnevaga: (a) saadetavas materjalis ei ole õigusvastast ega muul viisil avaldamiseks sobimatut sisu; (b) saadetav materjal on Teie poolt kontrollitud ega sisalda viiruseid ega muud kahjutekitavat; (c) saadetav materjal on Teie omand või Teil on piiramatud õigused seda materjali Ramirendile pakkuda, nii et Ramirent võib seda tasuta avaldada ja/või kasutada kõike või osa sellest oma toodete puhul ilma edasiste kohustuste ja vastutuseta; (d) Te nõustute, et ei võta edaspidi Ramirendile saadetud materjalidega seoses ette mingeid Ramirendi vastaseid samme ning hüvitate kahjud, kui seoses Teie poolt saadetud materjalidega teeb seda mõni kolmas osapool.
Ramirent ei vastuta kasutajate postituste sisu eest oma veebilehel ja võib igal ajal oma äranägemise järgi neid postitusi eemaldada.
Ramirendi veebilehe sisu on esitatud „sellisena nagu see on“ ning Ramirent ei vastuta jooksvalt lehel esitatud andmete täpsuse, korrektsuse, usaldusväärsuse ega muu sisu eest. Ramirent ei garanteeri, et tema veebileheküljed või serverid on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Ramirent ei garanteeri oma veebilehekülje tõrgeteta töötamist ning jätab endale õiguse igal ajal muuta või eemaldada juurdepääsu koduleheküljele.

RAMIRENT EI ANNA MINGIT KINNITUST EGA GARANTIID SELLEL LEHEKÜLJEL SISALDUVA TEABE TÄPSUSE OSAS NING ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI IGASUGUSEST KOHUSTUSEST AJAKOHASTADA NIMETATUD TEAVET. SAMUTI EI VASTUTA RAMIRENT LEHEL LEIDUVATE VIGADE EGA VÄLJAJÄTMISTE EEST. KÄESOLEVA LEHE KASUTAMISEGA AKTSEPTEERITE LEHEKÜLGE JA SELLEL ESITATUT “SELLISENA NAGU SEE ON”.

RAMIRENT EI VASTUTA OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, NÄIDISLIKU VÕI TULETATUD PÕHJUSLIKKUSEGA KAHJU, SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI ÄRIKATKESTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD VEEBILEHE KASUTUSEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST, HOOLIMATA SELLEST, KRAMIRENT BALTIC AS ON SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST TEADLIK OLNUD VÕI EI.
MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA PIIRANGUID LOOGILISELT TULETATAVATELE GARANTIIDELE, SEEGA EI PRUUGI EELNEVAS LÕIGUS TOODUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED TEIE SUHTES KEHTIDA. SEL JUHUL VASTUTAB RAMIRENT TEKKINUD KAHJU EEST ÜKSNES SEADUSEGA KINDLAKS MÄÄRATUD ULATUSES.

Ramirent ja tema kaubanimetused on registreeritud kaubamärkidena. Teised veebilehel mainitud toote- ja aktsiaseltside nimed võivad olla samamoodi kaubamärgid või kuuluda oma omanikele.
Ligipääs sellele veebilehele ei tähenda automaatselt, et Teil on lubatud kasutada sellel või sellel viidatud kolmandate osapoolte veebilehtedel esinevaid (kauba)märkide nimesid ilma Ramirendi või kolmandate osapoolte kirjaliku nõusolekuta.

Autoriõigus © Ramirent Baltic AS. Kõik õigused kaitstud.